Plaatsingsbeleid

Geplaatst op: 31 augustus 2018


OBS ‘t Schrijverke kent sinds juli 2018 een door de MR vastgesteld plaatsingsbeleid. Dit was noodzakelijk geworden in verband met een gewenste evenwichtige verdeling van leerlingen over beide locaties. Hieronder zijn de beleidsbepalingen in essentie opgesomd.

1 Locatie Luchen voor mensen uit de wijk
Op locatie Luchen worden uitsluitend leerlingen geplaatst die in de wijk zelf wonen. De geografische grens wordt getrokken door de Geldropseweg.
NB: Kinderen die op de PSZ Luchen zitten, worden dus niet automatisch op die locatie geplaatst.

2 Kinderen die nu op Luchen zitten
De kinderen die nu op locatie Luchen onderwijs genieten, kunnen op deze locatie hun schoolcarrière afronden (ongeacht hun woonadres).

3 Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op locatie Luchen onderwijs genieten, kunnen – in afwijking van 1 – worden geplaatst op dezelfde locatie, ongeacht hun woonadres.

4 Bijzondere gevallen
De directie van de school kan in bijzondere gevallen besluiten om het plaatsingsbeleid terzijde te schuiven. In sommige gevallen kan plaatsing op Luchen in het belang zijn van de leerling. Dit kan zijn vanwege overwegingen van individuele aard (of thuissituatie) of vanwege de groepsdynamiek. Daarnaast kunnen er ‘technische’ knelpunten zijn in de groepsindeling (groepsgrootte, evenwichtigheid e.d.) die maken dat afgeweken moet worden van het beleid. Als school maak je op die momenten gebruik van het voordeel van twee locaties, zonder direct rekening te houden met het plaatsingsbeleid. De directie is gehouden om deze bijzondere gevallen te bespreken in de plaatsingscommissie.

5 Plaatsingscommissie
Directie en MR hebben op 2 juli 2018 besloten tot instelling van een plaatsingscommissie. Deze ad hoc commissie bestaat uit een lid van de oudergeleding MR, een lid van de personeelsgeleding van de MR en de directeur. De plaatsingscommissie adviseert over bijzondere gevallen (zie 4). Het advies van de commissie is bindend.

6 Inzet bij gemeente
De inzet van directie en bestuur bij de gemeente is erop gericht om op korte termijn uitbreiding op Luchen voor elkaar te krijgen. Hetzij in de vorm van uitbreiding van het bestaande gebouw, hetzij in de vorm van een al dan niet tijdelijke dislocatie in de nabijheid van het bestaande gebouw.
Daarnaast zullen we bij het gezamenlijk opstellen van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan, behoud van een locatie in Mierlo-dorp bepleiten.

De volledige notitie waarin het plaatsingsbeleid is verwoord, is op te vragen bij de directie, maar zal ook als bijlage worden toegevoegd aan de schoolgids. De schoolgids kan zeer binnenkort via de website van de school worden gedownload.