Aanmelden

1.1 Aanmelding

Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakings- / oriëntatie gesprek. Dit kan telefonisch:

0492-664011 (locatie centrum)
0492-724824 (locatie Luchen)

of per e-mail (info@obs-schrijverke.nl)

Procedure aanmelden

U kunt uw kind(eren) op onze school aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar met een aanmeldformulier. Aanmelding wordt altijd voorafgegaan door een kennismakings- / oriëntatiegesprek.

Extra ondersteuning

Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het eerste gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuning die wij op ’t Schrijverke kunnen bieden. Wij kunnen ons dan al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen. Op basis van deze informatie kunnen we samen bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind. 

Het ondersteuningsplan van ’t Schrijverke kunt u via de link in deze site benaderen.


Bij zij-instroom
(afkomstig van andere andere school)
Na het kennismakings- / oriëntatiegesprek gaat ‘t Schrijverke contact zoeken met de huidige school van de kinderen. Er wordt geïnformeerd naar de leerontwikkeling en naar bijzonderheden waar wij als school rekening mee moeten houden en die mogelijk iets extra’s van ons vragen. Op voorhand vernemen wij graag ook van de ouders of er specifieke onderwijsbehoeften zijn waarvan wij als school op de hoogte moeten zijn.  ‘t Schrijverke bepaalt vervolgens op grond van de verkregen informatie of het aanbod dat wij als school kunnen bieden, voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.  Overigens gaan wij er altijd vanuit dat ouders de directie van de huidige school al heeft geïnformeerd over het eventuele aanstaande vertrek van de kinderen.

1.2 Plaatsing

OBS ‘t Schrijverke kent sinds juli 2018 een door de MR vastgesteld plaatsingsbeleid. Dit was noodzakelijk geworden in verband met een gewenste evenwichtige verdeling van leerlingen over beide locaties. Hieronder zijn de beleidsbepalingen in essentie opgesomd.

Link naar documentje Plaatsingsbeleid  (ook invoegen bij INFO)