Ons onderwijs

Onze missie

‘t Schrijverke is de enige openbare basisschool in Geldrop-Mierlo.
Ieder kind is bij ons van harte welkom. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet of welke geloofsovertuiging je hebt. Wij zijn een brede school die groeit maar toch kleinschalig blijft denken. Vanaf 2015 biedt onze school, samen met partners, onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 14 jaar op twee locaties in Mierlo. Wij communiceren open naar leerlingen, ouders en externen.

Onze leerlingen komen voornamelijk uit Mierlo, maar ook uit omliggende gemeenten.
Op ‘t Schrijverke vinden wij het essentieel dat iedereen vertrouwen heeft in elkaar. Ouders en leerlingen worden serieus genomen en gehoord. Iedere leerling is anders en krijgt de ruimte om zich naar vermogen te ontwikkelen.
Ons onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van iedere leerling. Naast het basisaanbod op rekenen, taal en lezen investeren wij ook in andere leerbehoeftes en vaardigheden van onze leerlingen zoals samenwerken, communiceren en kritisch denken. Hiermee leggen wij een stevige basis voor onze leerlingen, waar ze hun leven lang plezier van hebben.

Iedereen op ‘t Schrijverke moet zich veilig en vertrouwd voelen in een warm, pedagogisch klimaat. Leren in een veilige omgeving is de belangrijkste voorwaarde om hoge opbrengsten te halen. Wij stemmen leerdoelen en leerstofaanbod nauwkeurig en gevarieerd op elkaar af. Het team is deskundig, leergierig en staat open voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. Daarnaast werken we intensief samen met diverse pedagogische en culturele partners. Wij vinden het belangrijk toekomstige leraren en onderwijsassistenten de kans te geven op onze school praktijkervaring op te doen.

Samen leren, werken en spelen vraagt om duidelijke regels en afspraken waarbij wederzijds respect uitgangspunt is. Op ‘t Schrijverke leert iedereen dan ook respectvol met elkaar omgaan en accepteren wij elkaar zoals we zijn. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van de leerlingen en geven hen vertrouwen.
Een leerling die vertrouwen heeft in eigen kunnen kan onafhankelijk worden, voelt zich zeker en durft zichzelf te zijn.

‘t Schrijverke richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling en biedt passend onderwijs aan. Naast een gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied besteden wij aandacht aan sociale en culturele vaardigheden. Wij maken zoveel mogelijk openbare basisschool ’t Schrijverke gebruik van de creativiteit, interesses en talenten van onze leerlingen. Aan het einde van de basisschoolperiode hebben onze leerlingen voldoende kennis en vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te kunnen gaan.

Onze visie

‘t Schrijverke is een openbare, brede school die  groeit maar kleinschalig blijft denken. Wij werken vanuit twee locaties en zijn hierdoor voor alle ouders en kinderen in Mierlo goed bereikbaar.

visiemissieOp onze openbare school werkt een deskundig en enthousiast team dat zich voortdurend ontwikkelt op onderwijskundig gebied.
Het team staat open voor nieuwe onderwijsontwikkelingen en wil daar extra in blijven investeren. ‘t Schrijverke biedt passend en toegankelijk onderwijs aan ieder kind.Er is op onze school ruimte en aandacht voor iedereen. De inhoud en vorm van ons onderwijs, met de daarbij horende resultaten, sluiten volledig aan bij de wensen van onze leerlingen, hun ouders en de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. Leerlingen, ouders en onze pedagogische partners ervaren onze laagdrempeligheid, de open sfeer en onze constructieve houding als positief. Samen zorgen wij er voor dat op ‘t Schrijverke iedereen met veel plezier de beste resultaten behaalt.Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen werken we groepsdoorbrekend en bieden wij alle leerlingen ‘onderwijs op maat’. Door onze onderzoekende en kritische houding sluit ons onderwijs aan op de actuele en toekomstige maatschappij. Wij blijven onze keuzes goed afstemmen op bestuurlijk, gemeentelijk en landelijk beleid. Daarbij vertrouwen wij op onze eigen kracht en gaan we uit van onze openbare kernwaarden: gelijkwaardigheid, openheid en toegankelijkheid. Samen met onze pedagogische partners, waaronder peuterspeelzaal en kinderopvang, bieden wij een zo breed mogelijk aanbod voor ieder kind.