Ouders

Beste ouders

Welkom op OBS ‘t Schrijverke, een enthousiaste school, waarin ieder kind telt
en een fijne, zinvolle tijd doorbrengt. Het team van de ‘t Schrijverke wil deze gedachte waarmaken.
Omdat uw kind voor de eerste keer de school gaat bezoeken, willen wij u het volgende laten weten.

De schooltijden
08.20 uur inloop 10-min.
08.30 uur begin ochtendprogramma
12.00 uur lunch en buiten spelen
12.45 uur begin middagprogramma
14.45 uur einde schooltijd

Pauze: elke dag voor alle groepen van 10.15 – 10.30 uur.
Op woensdag en vrijdag zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit.

Inloop-10-minuten
Ouders kunnen hun kind in de klas brengen tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Er is dan ook gelegenheid om kort contact te hebben met de leerkracht of een afspraak te maken voor een langer gesprek na schooltijd. Om half negen gaat de zoemer voor de tweede maal. Dan gaat de deur dicht en wordt begonnen met het dagprogramma.
We vragen aan de ouders om zich aan deze afspraak te houden!

Uw kind in groep 1 / 2
Op vierjarige leeftijd komen de kinderen de basisschool binnen. De wereld moet nog verkend worden. Dat gebeurt door ontdekken, werken en spelen. De lokalen zijn uitnodigend ingericht met verschillende hoeken waar de kinderen kunnen bouwen, knutselen, rollenspellen doen, prentenboeken bekijken, luisteren enz.
Soms kiezen de kleuters vrij uit de veelheid van hoeken en materialen. Daarnaast geeft de leerkracht ook richting aan de ontwikkeling in de werklessen en andere activiteiten. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen.
In de kring hebben de gezamenlijke activiteiten plaats zoals muziek, voorlezen, spelletjes, geheugentraining, uitbreiding woordenschat enz. Groep 1/2 is een bruisende samenleving, een plek waar kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen

Wij werken met thema’s. Hierover wordt u regelmatig geïnformeerd via onze schoolkrant ’t Snipke die elke 2 weken verschijnt. U kunt ’t Snipke ook lezen op de site van onze school (www.obs-schrijverke.nl).

De dagindeling
De dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit:
· We beginnen de morgen met een kringgesprek/taal-rekenactiviteit/voorlezen.
· Daarna gaan we werken of spelen in de speelzaal.
· Om 10 uur eten we ons fruit en drinken uit onze beker op.
· Na de fruitpauze gaan we of werken of spelen in de speelzaal.
· Tegen 12 uur gaan we handen wassen en daarna gaan we lunchen en buiten spelen.
· Na de lunchpauze kiezen we een werkje .
· In de kring zijn er taal-, reken-, drama en muziekactiviteiten

Fruit/Lunch
De kinderen mogen in de ochtend een fruit en een beker drinken meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk de naam op de beker en het fruit te zetten. Ze leggen het fruit bij het binnenkomen bak voor de klas. De lunch blijft in de tas. Deze gaat in de tassenkast.

Verjaardag
We vragen u dringend om de kinderen geen snoep mee naar school te laten nemen. Voor verjaardagen maken we zo nodig een uitzondering, maar misschien kan het dan ook anders worden opgelost, bijv. d.m.v. kaas, fruit of iets dergelijks.
Natuurlijk mag u bij het feest aanwezig zijn.

Surveillance en gebruik speelplaatsen
Op beide speelplaatsen surveilleert een teamlid tijdens de pauzes.

Gym voor de groepen 1 / 2
De leerlingen krijgen bewegingsonderwijs in sporthal “De Weijer”. Tijdens deze lessen dragen de kinderen gymschoenen, een sportbroekje en een t-shirt. We vragen de ouders om de schoenen, sportbroekje en t-shirt van naam te voorzien en samen in een rugzak te doen waarop ook de naam van uw kind is vermeld. De rugzak met gymkleding wordt op school bewaard in de rode bak. Voor het weekend kunt u de rugzak eventueel mee naar huis nemen om de kleding te wassen. Op maandag kunt u de rugzak dan weer in de bak doen. Als u nieuwe schoenen koopt dan liefst zonder veters, bijv. met klittenband. Denkt u er ook aan dat de gymschoenen geen zwarte zolen mogen hebben. Deze maken zwarte strepen in de gymzaal, die moeilijk te verwijderen zijn.

Ziek melden
Als uw kind ziek is of niet naar school kan komen verwachten we van de ouders vóór 8.30 uur een berichtje of telefoontje. Telefoon van de school: 664011.

Kleding
Het zou erg fijn zijn wanneer uw kind kleding draagt die gemakkelijk zit. Denkt u maar eens aan moeilijke knopen, als je snel moet plassen.
De kleding moet wel tegen een stootje (en soms zelfs verf) kunnen.
Een koordje aan handschoenen en een naamplaatje in jas, laarzen en gymschoenen voorkomt mogelijk verlies.

Hoofdluisprotocol
We vragen de ouders dringend om direct op school te melden als bij hun kind hoofdluis wordt geconstateerd.
Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis worden leerlingen regelmatig op hoofdluis gecontroleerd; dit gebeurt na elke vakantieperiode.
De controles worden uitgevoerd door een groep ouders.

Als hoofdluis wordt geconstateerd wordt door de directie contact opgenomen met de ouders.
Op school is informatie beschikbaar over het op een effectieve manier behandelen tegen hoofdluis.
Ook kunnen ouders zelf informatie opzoeken via internet op website www.hoofdluizen.net.

De schoolnieuwsbrief ‘t Snipke
Om de twee weken ontvangt u op vrijdag de nieuwsbrief, met daarin informatie over het schoolgebeuren. Voor de juiste verschijningsdata verwijzen we naar de schoolkalender. Door middel van ’t Snipke willen we de ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van de gebeurtenissen en de gang van zaken op onze school.

Medicijnen/allergieën
Het is van belang dat de leerkracht weet of uw kind bepaalde stoffen niet mag hebben. Geef dit even door. Gebruikt uw kind medicijnen, laat het ons even weten. We nemen dit op in het leerling-dossier.

Speelgoed
In principe brengen leerlingen geen speelgoed mee naar school. Uitzonderingen zijn de dag na hun verjaardag en na 5 december.
Spreektijden directie en leerkrachten
Voor een gesprek met een van de leerkrachten kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd. Voor schooltijd zijn alleen korte vragen of mededelingen mogelijk.

Schoolgids en jaarkalender
Aan het begin van een nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders onze nieuwe schoolgids en een jaarkalender. De jaarkalender geeft een handig overzicht van alle activiteiten, die in de loop van een schooljaar plaats vinden.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond voor de ouders van (nieuwe) leerlingen plaats. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Ouders die tussentijds een kind op school aanmelden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur of de adjunct-directeur.

Kontakten tussendoor
We vragen de ouders om voor schooltijd met de leerkrachten geen gesprekken aan te gaan die meer tijd vragen. De lessen moeten immers op tijd kunnen beginnen. Korte mededelingen zijn uiteraard mogelijk.
Voor een tussentijds gesprek kan men altijd een afspraak maken met de leerkrachten, het best kan dit telefonisch gebeuren. Ook kan dan de reden of het onderwerp van het gesprek worden aangegeven. Deze gesprekken vinden in principe na schooltijd plaats.

Op welke manier kunnen ouders actief zijn op school?
Veel ouders zijn actief op school in de een of andere werkgroep of helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten zoals bijv. het helpen bij groepswerk in de kleutergroepen, medezeggenschapsraad, organisatie van feesten en activiteiten, begeleider bij uitstapjes.
Deze hulp is erg belangrijk voor de school, want zonder de hulp van ouders zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten niet plaats kunnen vinden.
Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op een of andere manier bij de school betrokken zijn, vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.
Ouders die graag meer willen weten over helpen op school kunnen contact opnemen met een van de leerkrachten of met de directie.

De ouderraad
Het doel van de ouderraad is om de samenwerking tussen leerkrachten en ouders te bevorderen, om zodoende de opvoeding thuis en op school beter op elkaar af te kunnen stemmen. Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheden te scheppen waarbij ouders actief bij het schoolleven betrokken kunnen zijn.
Daarbij hoort het organiseren en mede-organiseren van allerlei activiteiten zoals het carnavalsfeest.

Wilt u meer weten, heeft u vragen, aarzel niet en neem contact op met een van onze leden.
De vrijwillige bijdrage voor alle ouders bedraagt : € 26,00 per kind.

Intakeprocedure
De kinderen mogen voor hun vierde verjaardag 5 dagdelen komen wennen/oefenen. Dit in overleg met de leerkracht. Zes weken voor de vierde verjaardag ontvangt uw kind een welkomstboekje.

Kinderen brengen met de auto.
Er is een afspraak dat voor de school alleen de auto’s in de parkeerhavens mogen worden geparkeerd. Ook is er parkeergelegenheid bij sporthal “De Weijer” en bij de kerk. We vragen om het brengen en halen met de auto zo veel mogelijk te beperken.